Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Toepassing.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing in de relatie tussen Bavastuc BV en de contractant.  Zij omhelzen zowel de algemene als de bijzondere voorwaarden. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen kan de toepassing van onderhavige algemene voorwaarden niet uitgesloten worden. Indien de contractant een professioneel is die ook algemene voorwaarden hanteert, zullen de algemene voorwaarden van Bavastuc BV steeds bij voorrang toegepast worden. De algemene voorwaarden worden opgenomen op de website van Bavastuc BV. Bij ondertekening van de prijsraming gaat men akkoord dat men kennis heeft gekregen van de algemene voorwaarden en er ook mee instemt.

Artikel 2. Voorwerp.

De overeenkomst behelst de uitvoering van pleisterwerken of het aanbrengen van crépi. De uit te voeren werken en de locatie zullen nader omschreven worden in de prijsraming.

Artikel 3. Prijs.

De tussen de partijen gehanteerde eenheidsprijzen worden uiteengezet in de prijsraming. Vanaf ondertekening van de prijsraming verklaart contractant zich akkoord met de in de prijsraming opgegeven prijzen. De uiteindelijke kostprijs van de werken wordt bepaald na opmeting van de werken. Openingen groter dan 2 m² worden van de netto-openingen afgetrokken. Bijhorende dagkanten van afgetrokken openingen groter dan 2 m² worden bijgeteld in m². Alle werken die niet opgenomen zijn in de prijsraming zijn meerwerken en worden aangerekend in regie aan een uurtarief van 55,00 EUR per uur excl. BTW (verder het uurtarief) en vermeerderd met de eventuele materiaalkost en verplaatsingskosten (0,75 €/km). Indien het BTW-tarief gewijzigd wordt voor de facturatie van het saldo van de prijs, wordt de prijs van de nog te factureren werken overeenkomstig aangepast, zelfs wanneer een prijs inclusief BTW werd overeengekomen.

Artikel 4. Eigendomsvoorbehoud.

In afwijking van artikel 1583 BW behoudt Bavastuc BV het eigendomsrecht van alle geleverde of nog te leveren zaken die zij aan de contractant verkoopt, totdat de prijs van deze zaken volledig is betaald. Het bepaalde in de eerste paragraaf van dit artikel doet geen afbreuk aan de risico-overdracht. Vanaf het ogenblik dat de te leveren zaken de magazijnen/bedrijfsterreinen van Bavastuc BV verlaten hebben, draagt de contractant alle risico’s, gevallen van overmacht en vernietiging inbegrepen. De bewaring van de goederen in afwachting van de levering of afhaling geschiedt op risico van de contractant.  De contractant is verplicht Bavastuc BV onmiddellijk (maximaal binnen 48 uren na kennisname van de contractant) schriftelijk in kennis te stellen van het feit dat derden rechten zouden kunnen doen gelden op zaken waar krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud op rust.

Artikel 5. Leverings-en uitvoeringstermijnen.

De contractant is er zich van bewust dat de leverings- en uitvoeringstermijn steeds benaderend zijn en Bavastuc BV niet verbinden. Laattijdige levering en/of uitvoering kan nooit aanleiding geven tot schadevergoeding, noch verlenen zij de contractant het recht om de uitvoering van zijn verbintenissen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden. Indien de contractant een consument is, zal deze bij het overschrijden van de (redelijke) leverings- en uitvoeringstermijn de overeenkomst kunnen verbreken. De contractant stelt Bavastuc BV onmiddellijk in kennis van zijn beslissing, dit kan via email of fax gebeuren. De email wordt verzonden aan info@bavastuc.be. De contractant biedt aan Bavastuc BV een laatste termijn van 14 dagen om aan zijn verplichtingen te voldoen. Indien Bavastuc BV na deze ingebrekestelling niet aan zijn verplichtingen kan voldoen zal de consument recht hebben om de overeenkomst te verbreken, onverminderd het recht op een schadevergoeding, indien deze zich zou voordoen. In geval van overmacht kan Bavastuc BV opteren de gesloten overeenkomst op te schorten of te annuleren, zonder recht op verhaal voor de contractant. Uitvoering van werken door derden, zelfs mits tussenkomst van Bavastuc BV, vallen steeds buiten de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van Bavastuc BV. De tijdelijke opschorting van de levering door overmacht leidt van rechtswege en zonder schadevergoeding tot een verlening van de leveringstermijn voor de periode van de overmacht. Bavastuc BV is niet aansprakelijk voor de schade ontstaan door niet-uitvoering of laattijdigheid van de levering of installatie ingeval van overmacht. Onder overmacht moet begrepen worden de omstandigheden, die bij het sluiten van het contract onvoorzienbaar waren en zich buiten onze wil voordoen, wanneer deze een ernstige belemmering vormen op de uitvoering van het contract. Deze omstandigheden zijn onder andere: oorlog en oproer, natuurverschijnselen, overheidsmaatregelen, werkstakingen, inbeslagname, arbeidsconflicten, brand, tekort aan vervoersmiddelen, uitzonderlijke verkeershinder, materieelbreuk, beperkingen in het energieverbruik, onwerkbaar weer, machinebreuk, ziekte, fouten en vertragingen te wijten aan onze leveranciers of onderaannemers. Een consument van zijn kant kan evenzeer in geval van overmacht ervoor opteren om de overeenkomst op te schorten of te annuleren, zonder recht op verhaal van Bavastuc BV. Reeds ontvangen zaken zullen onverwijld worden teruggegeven. Indien dit niet meer mogelijk is zullen deze zaken aangerekend worden.

Artikel 6. Garantie/Aansprakelijkheid

De zichtbare gebreken in de uitvoering van de werken moeten binnen de 8 kalenderdagen na de uitvoering ter kennis worden gebracht per email (info@bavastuc.be) aan Bavastuc BV. Bij gebreke aan klachten die binnen de 8 kalenderdagen aan Bavastuc BV ter kennis gebracht worden, worden de werken geacht definitief opgeleverd te zijn. Worden niet beschouwd als zichtbare gebreken: Lichte verschillen in de kleur en lichte verschillen in de afmeting van een goed. Gezien zij technisch niet te vermijden zijn, moeten zij beschouwd worden als afwijkingen die binnen de normale en redelijke grenzen van het aanvaardbare vallen. Verborgen gebreken moeten door contractant per email (info@bavastuc.be) aan Bavastuc BV gemeld worden binnen de 1 maand na de vaststelling ervan. Enkel in dat geval zal Bavastuc BV, indien het gebrek inderdaad het gevolg is van een verkeerde uitvoering of een verkeerd gebruik van materialen, garantie bieden. De garantie is beperkt tot de waarborg die geboden wordt door de leverancier/fabrikant en is beperkt tot de waarde van goederen. De waarborgverbintenis geldt ten aanzien van de opdrachtgever persoonlijk. Indien de contractant de geleverde goederen aan een derde overdraagt, kunnen deze derden zich niet rechtstreeks tegen ons op de garantie beroepen. De garantie voor verborgen gebreken is twee jaar voor consumenten en één jaar voor professionele contractanten. De aansprakelijkheid van Bavastuc BV wordt gedekt door zijn beroepsaansprakelijkheidsverzekering. De aansprakelijkheid van Bavastuc BV is beperkt tot de directe schade en kan nooit meer bedragen dan de door de verzekering gedekte schade. De verzekeringspolis kan door de opdrachtgever bij Bavastuc BV opgevraagd worden, die deze op het eerste verzoek zal overhandigen. Bavastuc BV kan niet aansprakelijk gesteld worden (niet limitatieve lijst): voor de gebreken aan grondstoffen, materialen en producten van een bepaalde kwaliteit, waarvan het gebruik door de contractant wordt opgelegd en waaromtrent Bavastuc BV zijn voorbehoud heeft geformuleerd aangaande de kwaliteit ervan; voor de gebreken en schade aangebracht door de contractant of opeenvolgende aannemers werkzaam in het gebouw na oplevering; voor de schade aan de aan het bouwterrein aanpalende roerende en onroerende goederen die het onvermijdelijke gevolg is van de uitvoering van de werken en die niet kan verweten worden aan een fout van Bavastuc BV; indien Bavastuc BV door de opdrachtgever verzocht wordt, sierpleister aan te brengen onder de waterkering en hij hiervoor gewaarschuwd heeft.  De schade toegebracht aan de contractant door Bavastuc BV of diens aangestelde moeten binnen de drie werkdagen schriftelijk worden gemeld met een duidelijke omschrijving. De schade kan geen aanleiding geven tot een opschorting van betaling of niet betaling van de factuur. Schuldvergelijking met het bedrag van de factuur is uitgesloten.

Artikel 7. Annulering

In geval van annulering van de opdracht door de opdrachtgever zal Bavastuc BV de keuze hebben om de gedwongen uitvoering van de overeenkomst te eisen, dan wel om een schadevergoeding te vorderen. In dit laatste geval zal de opdrachtgever gehouden zijn om alle reeds gedane uitgaven te vergoeden. Daarenboven is de opdrachtgever een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd t.b.v. 30% van het totaalbedrag van de bestelling verminderd met de reeds betaalde bedragen. In geval van gedeeltelijke annulering wordt de schadevergoeding berekend op het bedrag dat correspondeert met het geannuleerde gedeelte.

Artikel 8. Voorschotten

Behoudens andere overeenkomst, houdt Bavastuc BV zich het recht voor om met voorschotten te werken. Dit voorschot wordt op de volgende wijze gefactureerd:

  • Voorschot na ondertekening van het contract: 40 %
  • Voorschot aanvang van de werken: 30 %
  • Einde werkzaamheden: 20 %
  • Na oplevering van de werken: 10 %  

Artikel 9. Betalingen.

De facturen zijn betaalbaar te Waregem, uitgifte van wissels en kasbeschikkingen wijken daar niet van af. Alle betalingen dienen te geschieden op de maatschappelijke zetel van Bavastuc BV, binnen acht (8) dagen na factuurdatum.  De prijzen zijn net en zonder korting.

In geval van niet-betaling op de vervaldag dan zullen de verschuldigde bedragen van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met een verwijlsinterest conform de in de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties bepaalde interestvoet, berekend naar rato van het aantal dagen betalingsachterstand.  Bovendien worden de op de vervaldag verschuldigde, maar niet betaalde bedragen van rechtswege en zonder ingebrekestelling vermeerderd met een forfaitaire vergoeding van 10% van het nog verschuldigde bedrag, met een minimum van € 125. Indien de Opdrachtgever een "consument" is in de zin van artikel I 1, 2° van het Wetboek van Economisch Recht, zijn de facturen betaalbaar binnen 15 kalenderdagen na verzending. Gebeurt dit niet, dan zal door de Aannemer een eerste kosteloze herinnering aan de Opdrachtgever worden verstuurd. Als de betaling niet plaatsvindt binnen 14 kalenderdagen vanaf ofwel de 3de werkdag na het verzenden van voormelde eerste kosteloze herinnering, ofwel de kalenderdag volgende op de datum van de herinnering verzonden via elektronische weg, worden de onbetaalde bedragen verhoogd met:

  1. een verwijlsinterest conform de in de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties bepaalde interestvoet, berekend naar rato van het aantal dagen betalingsachterstand vanaf de kalenderdag die volgt op de datum van verzending van voormelde kosteloze herinnering aan de consument;
  2. alsook een forfaitaire vergoeding die gelijk is aan: 
  • Voor elke schuld tot en met 150 euro: 20 euro;
  • Voor elke schuld tussen 150,01 euro en 500 euro: 30 euro vermeerderd met 10 % van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen 150,01 en 500 euro;
  • Voor elke schuld boven 500 euro: 65 euro vermeerderd met 5% van het verschuldigd bedrag op de schijf boven 500 euro met een maximum van 2.000 euro.

Indien er verschillende openstaande facturen zijn, zal de forfaitaire schadevergoeding op elk van de facturen verschuldigd zijn. Deze schadevergoeding is te onderscheiden van de gerechtskosten die aan Bavastuc BV toekomen ingevolge de veroordeling van de klant.

Artikel 10. Opeisbaarheid en opschorting van uitvoering.

In geval van niet betaling van één van onze factureren op de vervaldag of in geval de gehele of gedeeltelijke niet-uitvoering van de verbintenissen van de opdrachtgever, worden alle schuldvorderingen op diezelfde opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar en kan Bavastuc BV de uitvoering van de lopende overeenkomsten opschorten.

Artikel 11. Varia.

Indien één van de bepalingen of een gedeelte van een bepaling van deze voorwaarden nietig verklaard zou worden, tast deze nietigheid de geldigheid niet aan van de andere bepalingen, die van toepassing blijven. Partijen zullen onmiddellijk en te goeder trouw onderhandelen over een geldige bepaling ter vervanging van de nietige bepaling, die zoveel als mogelijk beantwoordt aan het doel van de nietige bepaling.

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank.

Alle geschillen die verband houden met de uitvoering van deze overeenkomst vallen onder de exclusieve bevoegdheden van de hoven en rechtbanken van het arrondissement West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk. Uitsluitend het Belgische recht is van toepassing.

Bavastuc streeft perfectie na in het isoleren van woningen in combinatie met strakke of rustieke afwerking

Bavastuc helpt je zoeken naar de beste oplossing voor gevel en alle buiten en binnen toepassingen

Isoleer nu tegen het verbruik van morgen!

Wij maken gebruik van cookies

De website van Bavastuc maakt gebruik van cookies om uw surfervaring te verbeteren. Door het verder gebruiken van deze website, gaat u hier expliciet mee akkoord.