Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Toepassing.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing in de relatie tussen Bavastuc en de contractant.  Zij omhelzen zowel de algemene als de bijzondere voorwaarden. Tenzij anders schriftelijk  overeengekomen kan de toepassing van onderhavige algemene voorwaarden niet uitgesloten worden. Indien de contractant een professioneel is die ook algemene voorwaarden hanteert, zullen de algemene voorwaarden van Bavastuc steeds bij voorrang toegepast worden. De algemene voorwaarden worden opgenomen op de website van Bavastuc. Bij ondertekening van de offerte gaat men akkoord dat men kennis heeft gekregen van de algemene voorwaarden en er ook met instemt.

Artikel 2. Voorwerp.

De overeenkomst behelst de uitvoering van pleisterwerken of het aanbrengen van crépi. De uit te voeren werken en de locatie zullen nader omschreven worden in de offerte.

Artikel 3. Prijs.

De tussen de partijen gehanteerde eenheidsprijzen worden uiteengezet in de offerte. Vanaf ondertekening van de offerte verklaart contractant zich akkoord met de in de offerte opgegeven prijzen. De uiteindelijke kostprijs van de werken wordt bepaald na opmeting van de werken. De opmetingen gebeuren volgens de WTCB-richtlijn. Oppervlaktes groter dan 4m2 worden van de netto-oppervlakten afgetrokken. Dagkanten tot 20 cm worden niet aangerekend. Alle werken die niet opgenomen zijn op de offerte zijn meerwerken en worden aangerekend in regie aan een uurtarief van 44 EUR per uur excl. BTW (verder het uurtarief) en vermeerderd met de eventuele materiaalkost. Indien het BTW tarief gewijzigd wordt voor de facturatie van het saldo van de prijs, wordt de prijs van de nog te factureren werken overeenkomstig aangepast, zelf wanneer een prijs inclusief BTW werd overeengekomen.

Artikel 4. Eigendomsvoorbehoud.

In afwijking van artikel 1583 BW behoudt Bavastuc het eigendomsrecht van alle geleverde of nog te leveren zaken die zij aan de contractant verkoopt, totdat de prijs van deze zaken volledig is betaald. Het bepaalde in de eerste paragraaf van dit artikel doet geen afbreuk aan de risico-overdracht. Vanaf het ogenblik dat de te leveren zaken de magazijnen/bedrijfsterreinen van Bavastuc verlaten hebben, draagt de contractant alle risico’s, gevallen van overmacht en vernietiging inbegrepen. De bewaring van de goederen in afwachting van de levering of afhaling geschiedt op risico van de contractant.  De contractant is verplicht Bavastuc onmiddellijk (maximaal binnen 48 uren na kennisname van de contractant) schriftelijk in kennis te stellen van het feit dat derden rechten zouden kunnen doen gelden op zaken krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud op rust.

Artikel 5. Leverings-en uitvoeringstermijnen.

De contractant is er zich van bewust dat de leverings- en uitvoeringstermijn steeds benaderend zijn en Bavastuc niet verbinden. Laattijdige levering en / of uitvoering kan nooit aanleiding geven tot schadevergoeding, noch verlenen zij de contractant het recht om de uitvoering van zijn verbintenissen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden. Indien de contractant een consument is, zal deze bij het overschrijden van de (redelijke) leverings- en uitvoeringstermijn de overeenkomst kunnen verbreken. De contractant stelt Bavastuc onmiddellijk in kennis van zijn beslissing, dit kan via e-mail of fax gebeuren. De e-mail wordt verzonden aan info@bavastuc.be. De contractant biedt aan Bavastuc een laatste termijn van 14 dagen om aan zijn verplichtingen te voldoen. Indien Bavastuc na deze ingebrekestelling niet aan zijn verplichtingen kan voldoen zal de consument recht hebben om de overeenkomst te verbreken, onverminderd het recht op een schadevergoeding, indien deze zich zou voordoen. In geval van overmacht kan Bavastuc opteren de gesloten overeenkomst op te schorten of te annuleren, zonder recht op verhaal voor de contractant. Uitvoering van werken door derden, zelf mits tussenkomst van Bavastuc, vallen steeds buiten de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van Bavastuc. De tijdelijke opschorting van de levering door overmacht leidt van rechtswege en zonder schadevergoeding tot een verlening van de leveringstermijn voor de periode van de overmacht. Bavastuc is niet aansprakelijk voor de schade ontstaan door niet-uitvoering of laattijdigheid van de levering of installatie ingeval van overmacht. Onder overmacht moet begrepen worden de omstandigheden, die bij het sluiten van het contract onvoorzienbaar waren en zich buiten onze wil voordoen, wanneer deze een ernstige belemmering vormen op de uitvoering van het contract. Deze omstandigheden zijn onder andere: oorlog en oproer, natuurverschijnselen, overheidsmaatregelen, werkstakingen, inbeslagname, arbeidsconflicten, brand, tekort aan vervoersmiddelen, uitzonderlijke verkeershinder, materieelbreuk, beperkingen in het energieverbruik, onwerkbaar weer, machinebreuk, ziekte, fouten en vertragingen te wijten aan onze leveranciers of onderaannemers. Een consument van zijn kant kan evenzeer in geval van overmacht ervoor opteren om de overeenkomst op te schorten of te annuleren, zonder recht op verhaal van Bavastuc. Reeds ontvangen zaken zullen onverwijld worden terug gegeven. Indien dit niet meer mogelijk is zullen deze zaken aangerekend worden.

Artikel 6. Garantie/Aansprakelijkheid

De zichtbare gebreken in de uitvoering van de werken moeten binnen de 8 kalenderdagen na de uitvoering ter kennis worden gebracht per e-mail (info@bavastuc.be) aan Bavastuc. Bij gebreke aan klachten die binnen de 8 kalenderdagen aan Bavastuc ter kennis gebracht worden, worden de werken geacht definitief opgeleverd te zijn. Worden niet beschouwd als zichtbare gebreken: Lichte verschillen in de kleur en lichte verschillen in de afmeting van een goed. Gezien zij technisch niet te vermijden zijn, moeten zij beschouwd worden als afwijkingen die binnen de normale en redelijke grenzen van het aanvaardbare vallen. 

Artikel 7. Verborgen gebreken

Verborgen gebreken moeten door contractant per e-mail (info@bavastuc.be) aan Bavastuc gemeld worden binnen de 1 maand na de vaststelling ervan. Enkel in dat geval zal Bavastuc, indien het gebrek inderdaad het gevolg is van een verkeerde uitvoering of een verkeerd gebruik van materialen, garantie bieden. De garantie is beperkt tot de waarborg die geboden wordt door de leverancier/fabrikant en is beperkt tot de waarde van goederen. De waarborgverbintenis geldt ten aanzien van de opdrachtgever persoonlijk. Indien de contractant de geleverde goederen aan een derde overdraagt, kunnen deze derden zich niet rechtstreeks tegen ons op de garantie beroepen. De garantie voor verborgen gebreken is twee jaar voor consumenten en één jaar voor professionele contractanten. De aansprakelijkheid van Bavastuc wordt gedekt door zijn beroepsaansprakelijkheidsverzekering. De aansprakelijkheid van Bavastuc is beperkt tot de directe schade en kan nooit meer bedragen dan de door de verzekering gedekte schade. De verzekeringspolis kan door de opdrachtgever bij Bavastuc opgevraagd worden, die deze op het eerste verzoek zal overhandigen. Bavastuc kan niet aansprakelijk gesteld worde (niet limitatieve lijst): voor de gebreken aan grondstoffen, materialen en producten van een bepaalde kwaliteit, waarvan het gebruik door de contractant wordt opgelegd en waaromtrent Bavastuc zijn voorbehoud heeft geformuleerd aangaande de kwaliteit ervan; voor de gebreken en schade aangebracht door de contractant of opeenvolgende aannemers werkzaam in het gebouw na oplevering; voor de schade aan de aan het bouwterrein aanpalende roerende en onroerende goederen die het onvermijdelijke gevolg is van de uitvoering van de werken en die niet kan verweten worden aan een fout van Bavastuc.; indien Bavastuc door de opdrachtgever verzocht wordt, sierpleister aan te brengen onder de waterkering, en hij hiervoor gewaarschuwd heeft.

De schade toegebracht aan de contractant door Bavastuc of diens aangestelden moeten binnen de drie werkdagen schriftelijk worden gemeld met een duidelijke omschrijving. De schade kan geen aanleiding geven tot een opschorting van betaling of niet betaling van de factuur. Schuldvergelijking met het bedrag van de factuur is uitgesloten.

Artikel.8. Annulering.

In geval van annulering van de opdracht door de opdrachtgever zal Bavastuc de keuze hebben om de gedwongen uitvoering van de overeenkomst te eisen, dan wel om een schadevergoeding te vorderen. In dit laatste geval zal de opdrachtgever gehouden zijn om alle reeds gedane uitgaven te vergoeden. Daarenboven is de opdrachtgever een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd t.b.v. 30 % van het totaal bedrag van de bestelling verminderd met de reeds betaalde bedragen. In geval van gedeeltelijke annulering wordt de schadevergoeding berekend op het bedrag dat correspondeert met het geannuleerde gedeelte.

Artikel.9. Voorschotten.

Behoudens andere overeenkomst, houdt Bavastuc zich het recht voor om met voorschotten te werken. Dit voorschot wordt op de volgende wijze gefactureerd:

 • Voorschot na ondertekening van het contract: 40 %
 • Voorschot aanvang van de werken: 30 %
 • Einde werkzaamheden: 20 %
 • Na oplevering van de werken: 10 %  

Artikel.10. Betalingen.

Alle betalingen dienen te geschieden op de maatschappelijke zetel van Bavastuc, binnen tien (10) dagen na factuurdatum.  In geval van niet-betaling op de vervaldag is op het openstaand saldo van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlinterest verschuldigd t.b.v. 10 %, zelfs indien termijn van respijt wordt toegekend. In hetzelfde geval wordt het schuldsaldo bovendien verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 10% ter dekking van de buitengerechtelijke inningskosten, met een minimum van € 500,00 EUR, onverminderd de kosten van gebeurlijke inning. Indien er verschillende openstaande facturen zijn, zal de forfaitaire schadevergoeding op elk van de facturen verschuldigd zijn. Deze schadevergoeding is te onderscheiden van de gerechtskosten die aan Bavastuc toekomen ingevolge de veroordeling van de klant.

Artikel.11. Opeisbaarheid en opschorting van uitvoering.

In geval van niet betaling van één van onze factureren op de vervaldag of in geval de gehele of gedeeltelijke niet-uitvoering van de verbintenissen van de opdrachtgever, worden alle schuldvorderingen op diezelfde opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar en kan Bavastuc de uitvoering van de lopende overeenkomsten opschorten. 

Artikel.12. Varia.

Indien één van de bepalingen of een gedeelte van een bepaling van deze voorwaarden nietig verklaard zou worden, tast deze nietigheid de geldigheid niet aan van de andere bepalingen, die van toepassing blijven. Partijen zullen onmiddellijk en te goeder trouw onderhandelen over een geldige bepaling ter vervanging van de nietige bepaling, die zoveel als mogelijk beantwoordt aan het doel van de nietige bepaling.

Artikel.13. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank.

Alle geschillen die verband houden met de uitvoering van deze overeenkomst vallen onder de exclusieve bevoegdheden van de hoven en rechtbanken van het arrondissement West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk. Uitsluitend het Belgische recht is van toepassing.  

Artikel 14. Parameters offerte

De prijzen vermeldt op de offerte zijn een indicatie op basis van de vermoedelijke m2. De prijzen gaan uit van een effen, verharde, uniforme ondergrond. De offerte worden opgemaakt uitgaande van volgende parameters:

 • Een Siliconenharspleister K1 lichte kleur tint, andere kleuren zullen aanleiding geven tot een meerprijs.
 • Fijne pleister tot 0,7 mm wordt aangerekend aan een toeslag van 15EUR/m2;
 • EPS ecoisolatie axoindustries 0,032 Wmk Lambada waarde;
 • Blauwe hardsteen van Belgische kwaliteit, verzonken in crépi;
 • Alu vensterbanken in RAL naar keuze, voor donkere kleuren wordt een toeslag gerekend van 2,50 EUR. Indien gekozen wordt voor zwart antraciet zal dit ter plaatse moeten bekeken worden, of dit mogelijk is;
 • Onstabiele en gladde ondergronden moeten mechanisch bevestigd worden met dmv pluggen, verzonken, om op dauwpunt niet af te tekenen, hiervoor wordt een kostprijs aangerekend van 12EUR/LM;
 • Het aanbrengen van bescherming en afplakken van de ramen en deuren zijn inbegrepen in de prijs. Alle andere beschermingswerken worden aangerekend tegen uurtarief en materiaalkost. Openingen groter dan 4m2 worden afgetrokken van de prijs;
 • Het opnieuw aanbrengen van tape of beschermingsmateriaal worden aangerekend aan uurtarief en materiaalkost;
 • Bigbag voor afval is niet in de offerteprijs inbegrepen. Een bigbag wordt aangerekend aan een eenheidsprijs van 120,00 EUR.
 • Verhardingen die in de isolatie moeten aangebracht worden voor bevestigingen zoals lichtpunten worden aangerekend aan 2EUR per cm dikte aan isolatie
 • Aanpassingen, afnemen of herplaatsen van randafwerkingen (ramen, deuren, vensterbanken, afvoerbuizen, leidingen, etc) dienen in samenspraak voorafgaandelijk te gebeuren en maken geen deel uit van onze offerte, tenzij anders overeengekomen.
 • Indien de weersomstandigheden Bavastuc verplichten om de stelling in te pakken met waterwerend materiaal, zal de meerkost hiervan worden doorgerekend aan de klant.

Alle vermeldingen opgenomen op de offerte zijn aanvullend op de hier vermelde voorwaarden. De prijzen opgenomen in de offerte zijn 1 maand geldig. Tenzij anders tussen de partijen overeengekomen zijn deze offertes vrijblijvend en onder voorbehoud. De overeenkomst tussen de partij wordt maar geldig afgesloten na ondertekening van de offerte.

Artikel 15. Uitvoering van de werken.

De werken worden door Bavastuc uitgevoerd volgens de regels van de kunst en de WTCB richtlijnen. Voor de buitengevelpleisterwerken wordt gebruik gemaakt van de door WTCB ontwikkelde ETICS richtlijnen. De opdrachtgever aanvaardt de uitvoeringsrichtlijnen van WTCB en ETICS.  Er wordt in dit kader op gewezen dat raamdorpels en dakranden minimaal 4 cm uit het afwerkingsvlak in crépi dienen uit te steken, dit om een duurzame buitenbepleistering te kunnen garanderen.

Om de goede uitvoering mogelijk te maken op de werf moet de opdrachtgever er voor zorgen dat de werf toegankelijk is en er voorzieningen aanwezig zijn. Indien de werf niet toegankelijk is om de werken uit te voeren, zal het uurtarief worden aangerekend voor wachturen. Indien de werken niet kunnen aangevat worden, zal een dag (8 uren) aan de opdrachtgever worden aangerekend en dit voor alle aanwezige werknemers. De werken moeten in een fase uitgevoerd worden tenzij anders overeengekomen. Indien dit niet mogelijk is zal een heropstartkost van 8 uren worden aangerekend.  Het aanvragen van vergunningen om gebruik te maken van het openbaar domein, om wagens, stellingen, containers of dergelijke te plaatsen zijn steeds de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever.

Toegankelijkheid tot de werf betekent onder meer:

 • Stabiele ondergrond voor het plaatsen van een stelling;
 • Mogelijkheid tot parkeren op de werf of de nabije omgeving (maximaal 20 m van de werf), minstens mogelijkheid om te lossen
 • De te behandelen vlakken moeten vrij zijn tot op 1,5 meter afstand (onder meer vrij van alle leidingen en andere voorwerpen), voldoende verhard en vlak voor het plaatsen van steigers. Indien dit niet het geval is , zullen de werken om dit te realiseren uitgevoerd worden in regie.

Aanwezigheid van voorzieningen behelst onder meer:

 • Aanwezigheid van water en veilige elektriciteitsvoorziening, bij gebreke aan elektriciteit zal een stroomgenerator ten laste vallen van de opdrachtgever;
 • Aanwezigheid van sanitaire voorzieningen en een droge, toegankelijke eetplaats
 • Vorstvrije staanplaats voor het materiaal

Gezien de aard van de uit te voeren werken is het noodzakelijk om beschermingsmaterialen aan te brengen. Alle schrijnwerk en randafwerkingen dienen afgeschermd te worden. Bavastuc doet dit zorgvuldig, en maakt gebruik van de meest kwalitatieve producten en tapes. Bavastuc kan echter niet garanderen dat bij het verwijderen van de afscherming slecht hechtende verflagen loskomen. Het herstellen hiervan is geen onderdeel van de offerte. Het is aan te raden eventuele schilderwerken uit te stellen na het pleisterwerk. De opdrachtgever zorgt ervoor dat Bavastuc zijn werk in een fase kan afwerken. Indien Bavastuc zijn werkzaamheden moet onderbreken en hervatten zal hiervoor een heropstartprijs aangerekend worden gelijk aan 8 uren.

Bavastuc streeft perfectie na in het isoleren van woningen in combinatie met strakke of rustieke afwerking

Bavastuc helpt je zoeken naar de beste oplossing voor gevel en alle buiten en binnen toepassingen

Isoleer nu tegen het verbruik van morgen!

Wij maken gebruik van cookies

De website van Bavastuc maakt gebruik van cookies om uw surfervaring te verbeteren. Door het verder gebruiken van deze website, gaat u hier expliciet mee akkoord.